ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุน
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)”
ประจำปีงบประมาณ 2559 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้จากเว็บไซต์http://irn.trf.or.th

ขั้นตอนการสมัครและกำหนดเวลาการเสนอและพิจารณาทุน

25 พ.ย. 58-31 ม.ค. 59

ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) และข้อเสนอโปรแกรมวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal of Research Program) ตามแบบฟอร์มที่ สกว. กำหนด

29 ก.พ. 59

ประกาศผลเครือข่ายวิจัยที่ผ่านการประเมินในชั้นต้น

1 มี.ค.-15 เม.ย. 59

โครงการที่ผ่านการประเมินในชั้นต้น ยื่น ข้อเสนอโปรแกรมวิจัย ฉบับเต็ม (Full Proposal) ผ่านระบบออนไลน์

30 มิ.ย. 59

ประกาศผล

โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2278-8280 (คุณณภาภัช จันทร์อุดม)
โทรสาร: 0-2298-0452
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.